WORKSHOP ON THE NEW AMENDED COOPERATIVES ACT/ IINDIBANO YOKWAZISA NGOMTHETHO OMTSHA OSANDUL’UKUQULUNQWA WOKOPOLOTYENI

Nkonkobe Local Municipality will be hosting a Cooperatives workshop on the 23 October 2014 at the Alice town hall at 10:00am. This workshop seeks to introduce the new Amended Cooperative Act No6 of 2014. The new Act supersedes the Cooperative Act No. 14 of 2005 with the view of Strengthening the Cooperative leadership, good governess and compliance to Cooperative regulations as stipulate in the Cooperative constitution.

The workshop will also bring awareness to the cooperatives on the current status of the Cooperatives under Nkonkobe Municipality. All cooperatives are urged to attend this workshop and are kindly requested to send only 2 members, also bringing along the cooperative documents and a pen to use.

IINDIBANO YOKWAZISA NGOMTHETHO OMTSHA OSANDUL’UKUQULUNQWA WOKOPOLOTYENI

UMasipala waseNkonkobe  umema bonke okopolotyeni abaphantsi kwalomasipala kwindibano apho kuzakwaziswa khona ngomthetho omtsha osandul’ukuqulunqwa wokopolotyeni ongu No.6 wonyaka ka 2014. Lomthetho uma endaweni yomthetho owawuqulunqwe ngonyaka ka 2005 ongu No.14. Injongo yalomthetho umtsha kukuqinisa nokwenza luqilima ubunkokheli nolawulo kokopolotyeni njengoko kuphawulwe kumgaqo siseko wokopolotyeni.

Intlangano ihlelwe ngoluhlobo lulandelayo:
Umhla:  23 October 2014
Indawo:  Alice Town Hall
Ixesha:  10:00am

Kuyacelwa ukuba ookopolotyeni bathumele amalungu amabini kuphela. Malungu lawo aphathe inkcukacha okanye iimpepha zokopolotyeni kunye nento yokubhala.

BY: Yandiswa Vena