UP CLOSE WITH KC

The 27 March 2015 was the last day of Khanyile Christian Maneli serving as a municipal manager (MM) of Nkonkobe municipality. We spoke to him about his time at Nkonkobe and the progress made by the municipality since his first day at the helm as MM.

Ungathi ngubani uKhanyile Christian Maneli?

KC - UKhanyile Maneli uzalwa kwilali yase Dyamala phantsi kufutshane nentaba kaQenduqushe kude-kufuphi naseFort Hare. Mna ndizalwa nguLulama Maneli  kunye nomama wam uNopasi Ncukazi. Abazali abandikhulisayo kakhulu kakhulu ndibe kulendawo ndikuyo namhlanje ngutatomkhulu wam uJames Mpokose Banda Maneli kunye noRosina Nhanha Maneli.

Ndizalelwe phaya kwezalali zaseDyamala, ndifunde khona amabanga am asezantsi ndemka ndayokufunda ePhamla High School; ndaze apho ndafumana khona ulwazi oluphangaleleyo malunga nezinto zombangazwe. Ndasuka ke khona andagqiba kakuhle ukufunda kwa ngenxa yezidubedube; ndayokugqiba eKama High School apho ndipase khona uStandard 10 (Grade 12).

Ndisuke khona ndayokuxelenga ePostdam post office as an operator yase Exchange.  Ndithe ndiselapho ndabanjwa ngo 1986 ndayokuvalelwa eMdantsane; ndibanjelwa ezopolitiko nda detainwa iinyanga eziphaya kwiinyanga ezintandathu. Ndithe ukuphuma kwam khona ndaphinda ndabuyela e Post Office. Kanye ngo 1996 xa kwakusekukhululekwa ndangomnye umntu osekelwayo phaya e Premiers Office ukuba mandincedise ukwakhiwa kwe new administration; ndasebenza kwiphiko phaya ekuthiwa yi people’s forum lengoku seyibizwa ukuba zi Imbizo.

Ndiye ndqhubeka nezifundo zam pha e Fort Hare eBhisho; apho ndithe ngonyaka ka 1998 ndaphumelela isidanga kwezomthetho (LLB), ndaza ndaphumelela esinye isidanga se masters kwakwezomthetho (LLM) eUNISA. Ndabe ngalonyaka kanye ndandisenza ngawo iLLM ndabe ndisenza iMasters of Development Studies phaya e University of the Free State. Ndinazo ke ne Diploma ezininzi endandizifunda kula university kwakusithiwa yi Rand Afrikaans University.

Uthethile wathi usuka eprovincial office. Just give a short account of when you first started in Nkonkobe as you were coming from a Provincial government sphere then. What motivated you to come and work in a rural municipality like Nkonkobe?

KC - Ukufika kwam eNkonkobe ndifike kunzima nyani kwi administration, especially kwelacandelo lakwa finance. Nkonkobe was always sitting on a disclaimer. Kodwa kuleminyaka ndifike kuyo ndifike ndayitshintsha iNkonkobe. Currently we are sitting with a qualified opinion as from the AG’s report. Kodwa andonelanga yilonto kuba bendizimisele ukuba ndiyitshintshe from qualified to unqualified opinion but imeko zibangele ukuba sihlale kulandawo. Kodwa ke I’ve laid a solid foundation for the next person to take over from me to be able to steer the ship towards an even better audit opinion.

With each career move we grow both personally and professionally. How have you grown since you first started in Nkonkobe?

KC - Iincwadi endizifundayo zithi umntu xa evuka kusasa esuka endlini yakhe ngo 8h00, xa ubuya emva kwemini ubuya ukhulile kunokuba ubunjalo xa ubuhamba ekuseni; yi science ke leyo. Apha ndifunde izinto ezininzi: ndifunde ukuthobela, ukunyamezela, ndifunde ukuba xa usebenza nabantu, xa uphethe abantu kufuneka uziphathe kanjani na. Zininzi izibhidi nezaqhwithi ebezisenzeka apha, ingakumbi xa uphethe abantu bakuthi. Abantu bakuthi banomdla wokuzibona iinkonzo zifika kubo ngaxeshanye. Landlela siyenzayo yokuncokola nabantu sibacacisela ukuba imali esinazo asikwazi kufikelela kuzo zonke indawo indenze ndakhula, ndakuqonda ukubaluleka kokuthetha noluntu.

What can you say have been the major highlights of your time in the municipality?

 

KC -  Eyonanto ndafika ndayicaphukela eNkonkobe kukuphawula ukuthi kwezidolophu zethu iBhofolo eAlice azikho iindawo zelidle zabantu bakokwethu, ezizinto kuthiwa zipublic toilets. You can imagine msasazi ukuba abantu bakuthi basuka kuzo zonke ezindawo beze edolophini bafike bangabinandawo yelindle. Yaba yinto yokuqala leyo ukubuyisela isidima sabantu bakowethu, sakha ipublic toilets eAlice naseBhofolo. Siwakhile amaholo  ezilalini, zizenzile indlela abantu bayancoma noko, siwufakile nombane.

 

Do you believe a change for the better has happened for the communities of Nkonkobe since you first started?

 

KC - Yona inguqu ikhona kakhulu kubantu baseNkonkobe. Njengoko besenditshilo, our administration was in tatters but now I can safely say that ayikho iposition ekwi senior management engafilishwanga. Our Finance department is intact, kwaye yiyo lonto eyenza ndikwazi ukutsho phandle ukuba sine qualified audit. Ngaphandle koko msasazi abantu phaya ekuhlaleni bayatsho ngokwabo ukuba bayayibona inguqu. Ewe imicelimngeni yona isekhona kodwa sibheka phambili, yonke lento ebendiyithethile ukuba amaholo akhona ezilalini, iindlela ziyakhiwa, side senze nedlela ebezifanele ukwenziwa yiprovince. Sifaka isandla kuzo zonke izinto andithethi khona kwisport; bayakuxelela abantu balapha eNkonkobe ukuba okokoko safika icricket siyasapota kangangoko. Utata uNgumbela uyatsho ukuba abantu baseNkonkobe bayayithakazelela icrikect kakhulu kwaye sifaka isandla kangangoko minyaka le. Neminye imidlalo siyayixhasa, iSports Council salapha eNkonkobe singayingqina naso lonto.

 

Kwesisikhundla usishiyayo ngoku yeyiphi  into ocinga ukuba umntu oyinkokheli okanye ongumanejala kamasipala ufanele ukuba unayo?

KC - Ibalulekile kakhulu into yokumamela kubantu osebenza nabo ngoba into yokumamela ungacingi kuba uphethe nguwe wedwa owaziyo. Ukumamela izimvo uzimamele nakumntu otshayelayo kuba ngamanye amaxesha nguye umntu ongakuncedisa ukuba lendlela siyihambayo ingaba ilungile na. Okwesibini xa uyinkokheli umele ukuba ungoyiki ukuthatha izigqibo, nokuba ngamanye amaxesha zi unpopular, lento kuthiwa yi decisive as a leadership. You must always lead at the front as a leader ungahambi ngasemva ukhokhele ubengathi ungunonkala. Xa uyinkokheli kufuneka ukhokhele abantu babone kuwe umzekelo kuba uyi role model kufuneka wenze ngalendlela abantu kufuneka benze ngayo.

Ungasixelelanje ngomntu omye obenefuthe nempembelelo ebomini bakho esinokuti ukukhulisile ube yilento uyiyo namhlanje; ngelamangesi a mentor?

KC - Baninzi kakhulu ngekhe ndichaze nje omnye, kodwa okokuqala njengoko besenditshilo ukuqala kwam umntu ondikhulisileyo ndibe kulendawo ngumakhulu wam uRosina Nhanha Maneli. Ubendibetha kakhulu, endibonisa indlela. Igama lam ekuthiwa nguKhanyile wathi naxa ndandiphuma ebukhwetheni ndisiza ndingxongwe ngabantu wathi “khanya Khanyile” evele emnyango sengasandiboni. Ngoyena undinike kakhulu kakhulu imfundiso zokuba kumele ndiziphathe njani xa ndihleli nabantu. The values of the African National Congress have molded me ndibe ngulomntu ndinguye. I can say proudly today that i-ANC indakhile. Ndiyabulela koo OR Tambo, noo Nelson Mandela uba ndimamele iimfundiso zabo ukuba xa ungumntu uyinkokheli kufuneka uziphathe njani na.

Yintoni umntu onokuthi xa uyithetha ngawe ivele imothuse nje ofuna ukuba siyazi?

 

KC - Esandikhathazayo nanamhlanje, abanye abantu ndiyayazi bakhula bephathwa ngoomama babo, mna andizange ndimbone umama owandizalayo. Ibali endilifumanisayo kuthiwa wathi ukundizala kwam wandithatha wayondibeka ngutata wam. Bendiyithanda ke lonto ukuba ndingaze ndimbone, ndimazi ukuba nanku umama owandizalayo. Ndiyayibulela nale yokuba engazange andibulale ndisesezizalweni sakhe.

 

Ngaphandle kwasemsebenzini ixesha lakho elinye ulichitha njani?

KC - Ixesha lam, ubukhulu becala xa ndingekho semsebenzini, ndilichitha nefamily yam. Ndiyathanda ke ukumamela umculo.Emculweni ndimamela iComodors,  OJ’s, Hugh Masekela, Letta Mbuli, no Mirriam Makeba. Ngumculo endiwumamelayo xa ndifumene ithuba lokuhlala nefamily yam okanye ndizihlalele. I also enjoy soccer (Pirates is my favourite team) and cricket.

 

What memories do you take from here?

KC - (Sign) Yah hey, ukuphangela nama Councillor was really exciting for me. Ooceba baphuma kumakhaya ngamakhaya; baqeqeshwe ngedlela ngendlela ezohlukeneyo. Abanye bancinci abanye badala. Abanye bacinge ukuba unxibe iPringle - esisikipa ndisinxibileyo - inoba ube imali kamasipala; abanye bacinge kuba uhamba nge Tourag ube imali kamasipala; ukwazi uku manager yonke lonto leyo. Iilevels zokucinga azilingani kodwa ke xa ungumntu omdala ozifundileyo ezozinto kufuneka uyazi ukuba kufuneka uba accommodate xa bebonke zi memories endinazo ke apha.

 Written by: Cynthia Mokitimi