Announcements

ISAZISO SENTLANGANISO

Umasipala wase Nkonkobe umema bonke oosomashishini abasebenzisana nalomasipala, kunye nabo banomdla, kwindibano yoo-somashishini.

Lendibano iyakube iqwalasele utshintsho olukhoyo kwinkqubo yoshishino loomasipala ngokugunyaziswe ngumthetho [MFMA, BBBEE Act neminye imithetho].

Lentlanganiso iyakube izinyaswe ngalamaqumrhu alandelayo:

• South African Revenue Services (SARS)
• Small Enterprise Development Agency (SEDA)
• Eastern Cape Development Corporation (ECDC)
• National Youth Development Agency (NYDA)

Pages